Privacy Statement

Wie zijn wij?

Wij zijn jouw onafhankelijke hypotheekspecialist en  werken samen met diverse makelaars. Conform de Wet Financieel Toezicht kunnen wij adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij een veelheid van persoonsgegevens.

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van jouw eigen gegevens. In dit Privacystatement informeren wij je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens
Afhankelijk van onze dienstverlening verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat;
 • Identificatiegegevens zoals legitimatiebewijs nummers, BSN, kenteken, IP-adressen en verbindingsmomenten;
 • Gegevens i.v.m. dienstverband zoals inkomen, beroep en werkgever;
 • Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzonder gevallen) zoals veroordelingen, strafrechtelijke maatregelen en administratieve sancties;
 • Gezondheidsgegevens zoals roken, BMI en risicosituaties;
 • Financiële bijzonderheden zoals rekeningnummer, uitgaven, inkomensgegevens, bezittingen en schulden;
 • Leefgewoonten zoals levensstijl, reis- en verblijfplaatsen, visum, ongevallen en incidenten;
 • Vrije tijd en interesses zoals hobby’s en sport;
 • Woningkenmerken zoals aard van de woning, eigendom of gehuurd, woonlasten en bijzonderheden betreffende de woning en de waardes;
 • Papieren en elektronische documenten, zoals legitimatiebewijs, aanvraagformulieren, salarisstroken en werkgeversverklaring.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Doelen van verwerking van gegevens
Afhankelijk van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Adviseren en bemiddelen financieel product: Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • Uitvoeren overeenkomst financieel product: Het aanvragen en verwerken van het door de klant aangevraagde product. Het doen van zorgplicht in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT);
 • Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht): Het op regelmatige basis informeren van onze klanten betreffende aanpassingen in gerelateerde producten;
 • Relatiebeheer Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers. Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • Marketingactiviteiten Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard. Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Veiligheid van onze software en websites: Het beveiligen van onze websites en software. Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.

3. Rechtsgronden voor verwerking gegevens
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde.

Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar
Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van jouw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • Overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • Vragen over de inhoud van dit Privacy Statement.

Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij je dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Dit wordt mede geborgd door onze ISO 27001 certificatie.

7. Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo'n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor jou een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren, of waarbij wij je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis - notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)
 • Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van de Privacy Statement
Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht
Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons onze functionaris gegevensbescherming.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Plan hier jouw afspraak
Of bel 088 7800000
Phone icon

bel ons op
?????

email icon

Stuur een mail naar
?????

hous icon

Bezoek ons op
?????

Contact
Openingstijden

Ma t/m Vr
09:00 - 21:00

Weekenden en avonduren op afspraak

Kantoorgegevens

Kifid

300.011052
AFM 12016288
KVK 24374445
Volg ons op social media
Deel deze pagina